Skip to content

Âm dương là hai khái niệm được hình thành cách đây rất lâu. Các sự vật, hiện tượng đều luôn có mâu thuẫn nhưng lại thống nhất với nhau, không ngừng vận động, biến hóa để phát sinh, phát triển và tiêu vong từ đó cho ra học thuyết âm dương.

...continue reading "Học thuyết âm dương"